Om Akalasiforeningen / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Akalasiforeningen

 

§1

Navn og hjemsted

 

Foreningens navn er; Akalasiforeningen

Foreningens hjemsted følger formanden

 

§2

Formål

Foreningen er en ikke erhvervsdrivende forening (nonprofitorganisation) dækkende Danmark, for alle der har Akalasi eller som er interesseret i Akalasi.

Det er foreningens formål:

at udøve rådgivende, oplysende og hjælpsom virksomhed til alle, der har Akalasi og deres familier.
at udbrede kendskabet til Akalasi på sygehuse og andre behandlende institutioner.
at arbejde for, at myndighederne skal få kendskab til Akalasi og gruppens specielle problemer.
at fremme den sundhedsfaglige behandling af og forskning i Akalasi.
at arbejde for kontakt til tilsvarende foreninger i Danmark og andre lande.
 

§3

Medlemskab

Alle personer med Akalasi eller et sjældent

Syndrom, der er klinisk nært beslægtet med

Akalasi samt myndige personer, alle der er

eller har været forældre, børn, søskende eller

pårørende til disse har ret til medlemskab.

 

§4

Alle kan optages som støttemedlemmer.

 

§5

Et medlem, der modarbejder eller på anden

 måde skader foreningen kan ekskluderes af

bestyrelsen.

 

Beslutningen om eksklusion skal være

skriftligt begrundet.

 

Beslutningen om eksklusion kan af det

pågældende medlem skriftligt ankes for den

kommende generalforsamling.

 

§6

Kontingent

Medlemskontingent betales årligt og med frist

d.1.marts.

 

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet

størrelse.

 

Indmelding i foreningen sker ved skriftlig

henvendelse til kassereren. Medlemskabet er

gyldigt efter indbetalt kontingent.

 

Udmeldelse sker automatisk såfremt medlemskab ikke fornyes eller ved skriftlig henvendelse til kasserer med ønsket om udmeldelse.

 

§7

Økonomi

Foreningens økonomiske grundlag søges så vidt muligt dækket ved søgning af private og offentlige midler.

 

Foreningens likvide formue skal placeres i et dansk pengeinstitut.

 

Brug af foreningens  midler skal være dækket af foreningens formål som beskrevet under §2

 

Udlån af formuen er ikke tilladt.

 

§8

Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

Regnskabet skal være afleveret til foreningens revisor inden generalforsamlingen.

Forenings revisor skal være offentligt godkendt.

                     

Regnskabet skal godkendes på generalforsamlingen.

 

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Valg til bestyrelsen
Evt.
 

 

§9

Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

 

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år, dog således at halvdelen er på valg hvert 2.år.

 

Første gang vælges alle for 2 år, og det afgøres ved lodtrækning, hvem der er på valg det efterfølgende år.

 

Suppleanter vælges for et år ad gangen.

 

Bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i Danmark, myndige og medlemmer jf.§3

 

Genvalg kan finde sted.

 

§10

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger blandt bestyrelsesmedlemmerne formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

Bestyrelsen antager en ekstern offentligt godkendt revisor til review og kontrol af foreningens regnskaber.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ½ af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Bestyrelsesmedlemmer skal senest 2 uger før mødet have skriftlig indkaldelse til bestyrelsesmøder, vedlagt dagsorden.

 

Bestyrelsesmøderne skal afholdes i Danmark, og afholdes minimum 2 x årligt, eller når formand eller et flertal i bestyrelsen ønsker det.

 

Bestyrelsesmøderne kan afholdes via skype eller telefonkonferencer.

 

Bestyrelsen skal føre protokol.

Ethvert bestyrelsesmedlem er berettiget til kort at få sin afvigende mening ført til protokols.

 

§11

Tegning og prokura

Bestyrelsen tegnes af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller næstformanden med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

§12

Fagpersoner

Til foreningen knyttes fagpersoner, der bistår foreningen med viden om forsknings- og behandlingsmæssige resultater og fremskridt.

 

§13

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest d. 1/6 på et sted, som fastsættes af bestyrelsen.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes hvis 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt til formanden fremsætter krav herom inkluderet en dagsorden.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 2 måneder efter anmodningen.

 

Der skal føres protokol for generalforsamlingen.

 

§14

Alle medlemmer og støttemedlemmer, der har betalt kontingent har adgang til generalforsamlingen samt de i §12 nævnte fagpersoner.

 

Indkaldelse med dagsorden og udkast til årsregnskab skal tilsendes alle medlemmer senest 4 uger generalforsamlingen.

 

§15

Medlemmer, der ønsker sager til beslutning på dagsordenen, må meddele bestyrelsen dette skriftligt senest 4 uger før generalforsamlingen.

 

§16

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
Evt.
 

§17

På generalforsamlingen har hvert medlemskan jf.§3 én stemme. Værgen kan stemme på vegne af umyndige medlemmer.

 

Støttemedlemmer og fagpersoner har ikke stemmeret, men har tale- og forslagsret.

 

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Stemmeberettigede medlemmer kan stemme via fuldmagt til et andet medlem, der er til stede på generalforsamlingen.

 

En person kan ikke modtage mere en 3 fuldmagter.

 

§18

Vedtægtsændringer kan ske, når 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer af foreningen stemmer for.

 

§19

Opløsning af foreningen kan ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3

af samtlige medlemmer stemmer for

ophævelsen.

 

Hvis det ikke er muligt at stifte bestyrelse,

indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

 

Foreningens formue og øvrige aktiver skal i

tilfælde af opløsning tilfalde en lignende

patientforening med et almennyttigt formål.

 

§12 Ikrafttrædelse

Nærværende vedtægter træder i kraft straks

 efter vedtagelse på den ordinære

 generalforsamling.

 

 

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling 29.10.2016

Sted: OUH, Søndre Blvd. 29, 5000 Odense C

 

Akalasiforeningens bestyrelse:
PIa Abildgaard
Tine Munkberg
Helle Wittorff Nielsen
Henrik Eriksen
Camilla Marie Jensen
 

 
 
Akalasiforeningen | CVR: 36137576 | Grønningen 71, 4640 Faxe